SHA-koordinator
 • Dropi

SHA-KOORDINATOR

SHA-plan skal foreligge før opprettelsen av bygg- eller anleggsplass. Byggherren har ansvar for å planlegge og prioritere aktiviteter for helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med et prosjekt.

Dette innebærer blant annet utarbeidelse av SHA-plan, og kontroll av denne under gjennomføringen av prosjektet.

SHA-  koordinator (KP) skal sørge for å koordinere prosjekteringen slik at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt.

ARBEIDSOPPGAVER: SHA koordinator prosjektering:

 1. 1. Skal sørge for at de plikter som følger av byggherreforskriften blir ivaretatt
 2. 2. Skal utarbeide plan for SHA sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, påse at SHA er fast tema i prosjekteringsmøter
 3. 3. Påser at SHA er del av vurderingsgrunnlaget ved valg av arkitektoniske og tekniske løsninger
 4. 4. Påser at fremdriftsplan for arbeidene ivaretar SHA i utførelsesfasen
 5. 5. Påser at tiltak for sikring og reduksjon av fare dekkes av prisbærende poster i beskrivelser og annen dokumentasjon
 6. 6. Gjennomgår planen i oppstartmøtet med SHA koordinator i utførelsesfasen
 7. 7. Bistår ved sluttevaluering SHA arbeidet for prosjektet.

SHA-koordinator(KU) skal sørge for koordinering av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på byggeplassen under gjennomføringen av prosjektet på vegne av byggherren.

ARBEIDSOPPGAVER: SHA-koordinator i utførelsesfasen:

 1. 1. Skal sørge for at de plikter som følger av byggherreforskriften blir ivaretatt
 2. 2. Mottar og setter seg inn i SHA-plan utarbeidet av koordinator prosjektering, samt øvrige prosjektdokumenter som grunnlag for sitt arbeid
 3. 3. Ajourfører og kompletterer SHA-planen og påser at foreskrevne meldinger blir oversendt Arbeidstilsynet
 4. 4. Deltar i vernerunder administrert av hovedbedrift
 5. 5. Påser at anvisninger i SHA-planen blir fulgt og rapporterer avvik til prosjektleder
 6. 6. Påser at SHA er fast tema på byggemøter og del av vurderingsgrunnlaget ved valg av tekniske, organisatoriske og fremdriftsmessige løsninger i utførelsesfasen
 7. 7. Bistår ved sluttevaluering av SHA-arbeidet for prosjektet

Hva kjennetegner gode byggeprosjekter?

Når byggherren setter krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og integrerer SHA i prosjektet, fører dette til:

 • Færre ulykker og skader.
 • Økt trivsel og lavere sykefravær.
 • Bedre rammevilkår for bransjen.
 • Fornøyde entreprenører og arbeidstakere.
 • Sikrere ferdigstillelse.
 • Positiv medieomtale.
 • Lønnsomme prosjekter.

Positive resultater oppnås på byggeplassen når:

 • Koordinator er gitt tid og mulighet til å følge opp.
 • Koordinator har tilstrekkelig tid til å være tilstede på bygg- og anleggsplassen.
 • Framdriftsplan er forsvarlig med hensyn til HMS.
 • Informasjonsrutiner i HMS-planen er etablert og følges opp.
 • Hovedbedriften samordner de enkelte virksomhetenes verne- og miljøarbeid.