Byggeledelse

BYGGELEDELSE

Byggeleder er en byggeteknisk fagkyndig rådgiver for en byggherre/kunde i et bygge- eller anleggsprosjekt. En byggeleder vil vanligvis være byggherrens representant på bygge- eller anleggsplassen.

Hovedoppgaven til byggelederen er å påse at byggearbeidene, materialene og dokumentasjonen blir utført i henhold til spesifikasjonene i entreprenørkontraktene. Derfor må byggelederen sette seg grundig inn i alle prosjektdokumentene, og det kan være nyttig om byggelederen får delta allerede i anbuds behandling eller forhandlinger med entreprenøren. Byggelederen skal påse at byggearbeidene, materialene og dokumentasjonen blir utført i henhold til entreprenørkontraktens (avtalens) spesifikasjoner.

Blant byggeleders ordinære oppgaver inngår vanligvis avholdelse, ledelse og referat fra byggemøter, regelmessig rapportskrivning (økonomi, framdrift, avvik osv.), attestasjon på time-/materiallister og på fakturaer, arrangere og delta i befaringer (kontroll, ferdigstillelse, overtagelse, reklamasjon osv.) og føre protokoll fra disse.

En byggeleder skal si fra om avvik av noen betydning og om hvilke tiltak som bør bli satt inn. Våre byggeledere jobber under "Norsk standard for byggeledelse" 

 e-mail: ko@opvc.no